Hostelworld.com

Hostelworld –Verklaring omtrent Gegevensbescherming voor Offline Groepen

Deze verklaring omtrent gegevensbescherming bevat informatie over de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze verwerken als wij onze dienst voor groepsboekingen aanbieden.

Over ons

Hostelworld.com Limited op Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Ierland, is de controller van de persoonlijke gegevens die in deze verklaring genoemd worden.  Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen op groups@hostelworld.com. U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer op DataProtectionOfficer@hostelworld.com.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens over u, die wij rechtstreeks van u ontvangen:

 • Biografische en contactgegevens – Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Betaalgegevens – Gegevens over de betaalpas of creditcard die gebruikt is om de boeking te maken. Het is ook mogelijk dat we u later om uw bankgegevens vragen in het geval dat de reisdienstverlener uw een terugbetaling moet doen in verband met uw boeking.

Doeleinden van verwerking en juridische basis

We verwerken uw persoonlijke gegevens om de boeking te maken bij de relevante aanbieder van de reisdiensten en om eventuele vragen over uw boeking te kunnen beantwoorden.  De grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is voornamelijk omdat het voor ons noodzakelijk is om dit te doen om een contract met u aan te gaan, en om vervolgens het contract uit te voeren.  Elke andere verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op het feit dat dit vereist is voor ons, om ons rechtmatige belang na te streven om de groepsboekingsservice beschikbaar te maken en onze diensten te verbeteren.

Persoonlijke gegevens die we van u vereisen

U wordt verzocht de bovenstaande persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken zodat we u de groepsboekingsservice kunnen bieden.  Als u deze informatie niet verstrekt kunnen wij de groepsboekingsservice niet aanbieden.

Ontvangers van gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan meerdere ontvangers voor de bovengenoemde doeleinden, waaronder:

 • Reisdienstverlener(s) – We zullen de volgende gegevens aan de reisdienstverlener verschaffen om uw boeking te kunnen maken: naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Ondernemingen uit de groep – Er zijn een aantal bedrijven in onze groep die ons helpen onze diensten te leveren. Dit zijn een dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk, die ons helpt met marketinginitiatieven, een dochteronderneming in Portugal die ontwikkelingsdiensten levert, een dochteronderneming in Zuid-Korea die ons helpt onze klanten in Azië van dienst te zijn.  We hebben ook kantoren in China en Australië die ons helpen die markten te bedienen.  Deze dochterondernemingen en kantoren hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens bij het verstrekken van diensten binnen de groep, maar zij verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van passende voorzorgsmaatregelen.
 • Onze serviceproviders – We maken gebruik van een groot aantal gespecialiseerde serviceproviders om ons te helpen bij onze bedrijfsuitoefening en om ons gespecialiseerde diensten te bieden. Niet alle serviceproviders hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar indien dit wel het geval is, zorgen wij ervoor dat deze serviceproviders zorgvuldig geselecteerd zijn door ons om ervoor te zorgen dat ze uw privacyrechten respecteren.

Overdracht naar het buitenland

Er zijn bepaalde omstandigheden waaronder wij uw persoonlijke gegevens zullen overdragen naar buiten de Europese Unie naar een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een gebied waar een equivalent niveau van bescherming van persoonsgegevens wordt geboden als in de Europese Unie.  Het meest voorkomende geval is wanneer wij persoonlijke gegevens doorgeven aan een accommodatieverschaffer zodat ze uw boeking kunnen uitvoeren.  We kunnen uw persoonlijke gegevens ook buiten de Europese Unie overdragen in verband met onze bedrijfsuitoefening, bijvoorbeeld in het geval dat we een serviceprovider gebruiken die in een ander rechtsgebied gevestigd is.  Indien wij uw persoonsgegevens overdragen naar buiten de Europese Unie kunt u er gerust op zijn dat we ervoor zullen zorgen dat passende maatregelen getroffen worden om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze verplichtingen volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie overdragen, zullen we, indien vereist op basis van de wetgeving omtrent gegevensbescherming, ofwel een contract aangaan met de entiteit waaraan wij de gegevens overdragen, of we zullen ervoor zorgen dat het bedrijf waarnaar wij uw persoonlijke gegevens zullen overgedragen, akkoord gaat met een goedgekeurd overdrachtsmechanisme (zoals het EU-VS Privacy Shield kader).  Als u meer informatie wilt over de maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de overdracht van uw persoonlijke gegevens, of een kopie wilt van de overdrachtsovereenkomsten die we hebben opgesteld, neem dan contact met ons op via DataProteectionOfficer@hostelworld.com.

Gegevensbehoud

We bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid omtrent het bewaren van persoonsgegevens. Ons beleid omtrent het bewaren van gegevens gaat uit van het principe dat we persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de reden waarvoor we de gegevens verzameld hebben, en we handelen in overeenstemming met de vereisten die ons opgelegd worden door de wet. Dit betekent dat de bewaartermijn voor uw persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk van het type persoonlijke gegevens, zoals hieronder beschreven:

 • Transactiegegevens - Als u een actieve gebruiker bent van onze groepsboekingsservice (m.a.w. als u een boeking heeft gemaakt in de afgelopen 18 maanden) willen we ervoor zorgen dat u toegang heeft tot informatie over uw vorige boekingen, en dat we zelf toegang hebben tot deze gegevens voor onze eigen zakelijke doeleinden. We verwijderen uw transactiegegevens daarom niet terwijl u nog een actieve klant bent, tenzij u ons verzoekt om de gegevens te verwijderen. Als u niet langer een actieve klant bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor een periode van 4 jaar, voor het geval u terugkeert naar onze groepsboekingsservice, en ook zodat we transactiegegevens kunnen blijven gebruiken om onze diensten te verbeteren en een bedrijfsanalyse uit te voeren. Na deze periode van 4 jaar zullen we de gegevens anonimiseren, zodat het niet langer mogelijk is om de gegevens aan u te koppelen. Ons anonimiseringsproces stelt ons echter wel in staat u opnieuw te identificeren als u onze groepsboekingsservice wederom gebruikt en u hetzelfde e-mailadres gebruikt om een boeking te maken. Let erop dat als u ingeschreven staat in onze marketingdatabase, er bepaalde gegevens zijn die wij langer dan 4 jaar bewaren zoals hieronder beschreven:
 • Marketinggegevens - Wij bewaren een kopie van persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw marketingberichten te kunnen sturen voor zolang als u aangemeld blijft voor het ontvangen van deze marketingberichten. We zullen ook bepaalde informatie omtrent uw transacties bewaren om onze marketingberichten op u aan te passen. Als u aangemeld bent voor het ontvangen van marketingberichten en uw transactiegegevens geanonimiseerd zijn in onze algemene database, zullen we bepaalde gegevens omtrent uw transacties blijven bewaren, zoals waar u voorheen accommodaties heeft geboekt, wat voor soort accommodatie u heeft geboekt, uw gemiddelde verblijfsduur en voor welke landen u boekingen heeft gemaakt.

 

Voor persoonlijke gegevens die geen transactiegegevens bevatten of niet gerelateerd zijn aan e-mailmarketing, zullen we de volgende criteria handhaven:

 

 • Beheren van juridische claims - Wanneer we beoordelen hoe lang we persoonlijke gegevens zullen bewaren, houden we rekening met de vraag of die gegevens nodig zullen zijn om eventuele juridische claims te verdedigen. Als dergelijke gegevens vereist zijn, kunnen we ze bewaren totdat de verjaringstermijn verloopt met betrekking tot het soort claim dat ingediend kan worden (wat varieert van 2 tot 12 jaar).
 • Zakelijke vereisten - Aangezien we persoonlijke gegevens alleen voor bepaalde doeleinden verzamelen, beoordelen we hoe lang we persoonlijke gegevens moeten bewaren om op redelijke wijze te voldoen aan onze zakelijke doeleinden.

Uw rechten

U heeft, onder bepaalde omstandigheden, de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang tot de gegevens - U heeft het recht om een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren op te vragen, samen met andere informatie over de verwerking van die persoonlijke gegevens.
 • Recht op rectificatie - U heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste gegevens die over u worden bewaard, worden gecorrigeerd of dat we, als we onvolledige informatie hebben, uw informatie bijwerken zodat deze volledig is.
 • Recht op verwijdering - U heeft het recht ons te verzoeken om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren te wissen. Dit wordt soms ook wel het 'recht om vergeten te worden' genoemd.
 • Recht op beperking van verwerking of bezwaar tegen verwerking - U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer voor specifieke doeleinden verwerken, of u kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden.
 • Recht op gegevensoverdracht - U heeft het recht om ons te verzoeken om u of een derde een kopie van uw persoonlijke gegevens op te sturen in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat.

Om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons opnemen via DataProtectionOfficer@hostelworld.com.

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Ierse Toezichthouder op Gegevensbescherming (Irish Data Protection Commissioner https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm), of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

×